تبلیغات
*پـــــــــــــرده *اســــــــــــــــرار*
09:16 ب.ظ
272
شب معراج رسول خدا (ص)

پیامبر اکرم (ص) در شب معراج ار پروردگار سبحان پرسیدند:

پروردگارا بهترین عمل کدام است؟

خدای عزیز  و با شکوه فرمود؟ نزد من هیچ چیز بهتر از توکل بر من و رضا به آنچه قسمت کرده ام نیست.

ای محمد! محبت من بایسته ی کسانی است که در راه من همدیگر را دوست می دارند و محبت من بایسته ی کسانی است که در راه من با هم مهربانی می کنند و محبت من بایسته ی کسانی است که در راه من با هم پیوند می یابند وبایسته ی کسانی است که بر من توکل می کنند و برای محبت نشان و سرامد و پایانی نیست و هر زمان برای ایشان نشان برافرازم نشان دیگری را آورم آنان کسانی اند که با دید من به افریده ها می نگرند و نیازمندیهای خود را به مخلوق نمی برند شکم هایشان سبکبار از خوراک حلال است خوشبختی ایشان د دنیا یاد من و محبت من و خشنودی من از ایشان است.

ادامه سخنان و جملات در جلسه بعد ارائه خوهد شد:)