تبلیغات
*پـــــــــــــرده *اســــــــــــــــرار*
02:30 ق.ظ
159
شهید عباس محمدی


پرده اسرار-شهید عباس محمدی بسم ا... الرحمن الرحیم

ای انسان

تو چه قدر خودخواهی تو چه قدر

 عصیان گری مگر نمی دانی که این دنیا 

بیش از سه ساعت نیست اول ساعتی که

گذشت در آن هر چه کشتی همان روید و همان خواهی

چید و بدان که پشیمانی سودی ندارد.»

دیگر ساعتی که در آن هستی و سومین ساعت ،ساعت آینده است.

که امید زیادی برای دیدن آن نیست. پس چرا ای انسان ،عصیان گری پیشه خود ساختی.

و نافرمانی خدای در پیش گرفتی و یک ساعت عمر خویش را که داری تباه می سازی زیرا که امید به زنده بودن در ساعت

آینده را نداری به خود آی ای انسان!غرور و خودخواهی -ریا و تزویر از خود دور کن

و یک ساعت فعلت را فدای آینده واهی که چندان هم امیدی به دیدن آن نیست مکن و در این ساعتت توشه ای برای آخرتت بردار.

زیرا اگر نجنبی دیر خواهد شد در یک لحظه می بینی دست مرگ خرخره ات را گرفته و آینده ای که بدان امید بسته بودی ساعت مرگ تو شده.

و رخصتی هم نمی دهند تا کارهای خلاف ساعت گذشته ات را جبران کنی.رهایی از مرگ،ناممکن است و حکم خدا تغییر ناپذیر

مرگ برای هر کس بیش از یک بار نیست چنان که تولد از مادر هم بیش از یک بار نیست.

قتل الانسان ما اکفره(سوره عبس آیه 17)

کشته باد انسان چه ناسپاس است.

                                                

    توبه ام بپذیر این بار دگر

          تا ببندم بهر توبه صد کمر  

                       

«شهید عباس محمدی از شهدای استان زنجان،شهادت:15/5/1366 عملیات نصر هفت»
طبقه بندی: داستان های ....، وصیت نامه شهدا،
برچسب ها: شهیدعباسی محمدی، شهدا& وصیت نامه*عباس*خاطرات،
نمایش نظرات 1 تا 30